Tìm tài liệu

Đang xem 1 trong 10 từ 84 Kết quả

Sinh học 9 bài 39: THỰC HÀNH TÌM HIỂU THÀNH TỰU CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG

Tiết 42 Ngày soạn: Ngày dạy: Bài 39: THỰC HÀNH TÌM HIỂU THÀNH TỰU CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG MỤC TIÊU. – Học sinh biết cách sưu tầm tư liệu, biết cách trưng bày tư liệu theo các chủ đề. – Biết phân tích, so sánh và báo cáo những điều rút ra  Xem thêm …

0

Sinh học 9 bài 35: ƯU THẾ LAI

Tuần: 20                                                                                          Ngày soạn: ………………………… Tiết: 40                                                                                             Ngày dạy: ………………………… Bài 35          ƯU THẾ LAI Mục tiêu Kiến thức – Định nghĩa được hiện tượng ưu thế lai. – Nêu được nguyên nhân ưu thế lai. – Nêu được phương pháp tạo ưu thế lai. Kĩ năng – Kĩ năng thu thập và xử  Xem thêm …

0

Sinh học 9 bài 34: THOÁI HÓA DO TỰ THỤ PHẤN VÀ DO GIAO PHỐI GẦN

Tuần: 20                                                                                              Ngày soạn: ……………………… Tiết: 39                                                                                                Ngày dạy: ……………………….   Bài 34          THOÁI HÓA DO TỰ THỤ PHẤN VÀ DO GIAO PHỐI GẦN Mục tiêu Kiến thức – Định nghĩa được hiện tượng thoái hóa giống. – Nêu được nguyên nhân thoái hóa giống. – Nêu được phương pháp khắc phục thóai hóa  Xem thêm …

0

Sinh học 9 bài 32: CÔNG NGHỆ GEN

Tuần: 19                                                                                         Ngày soạn: ……………………………….. Tiết: 38                                                                                            Ngày dạy: ……………………………….. Bài 32          CÔNG NGHỆ GEN Mục tiêu Kiến thức – Học sinh hiểu được khái niệm kĩ thuật gen, trình bày được các khâu trong kĩ thuật gen. – Học sinh nắm được công nghệ gen, công nghệ sinh học. – Từ kiến thức  Xem thêm …

0

Lịch sử 9 NHỮNG THẮNG LỢI TIÊU BIỂU CỦA NHÂN DÂN KON TUM TRONG CHỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP (1945-1954)

Tuần : 28 Tiết :   36   Ngày soạn: 9/3/2018 Ngày dạy: 13/3/2018   Bài: NHỮNG THẮNG LỢI TIÊU BIỂU CỦA NHÂN DÂN KON TUM TRONG CHỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP (1945-1954)   Mục tiêu:Học sinh nắm được: – Trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954), địa bàn Kon Tum được Liên khu ủy V,  Xem thêm …

0

Lịch sử 9 bài 27: CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC 1953-1954

Tuần : 27 Tiết :   34 Ngày soạn: 2/3/2018 Ngày dạy: 7/3/2018   Bài 27  CUỘC KHÁNG CHIẾN  TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC 1953-1954 (Tiết 1)   Mục tiêu: Kiến thức: giúp học sinh nắm được. – Âm mưu mới của Pháp – Mĩ ở Đông Dương được thực hiện  Xem thêm …

0